Tarnetingimused

Trükise tarnetingimused

OÜ Print Best

“Trükise tarnetingimuste” aluseks on Trükitööstuse Üldised Tarnetingimused (RTTL 27.03.2003.)

Kui lepingus ei sätestata teisiti, siis lähtuvad Teostaja ja Tellija Tarnetingimustes sätestatust Mõisted Klient – hinnapäringu, kulukalkulatsiooni, toote või teenuse tellija.

Teostaja – Print Best OÜ.

Pool – klient või teostaja, koos pooled.

Toodang – teostaja poolt kliendi tellimisel valminud toode (raamat, reklaamtrükis v.m.t.) või osutatud teenus (trükiettevalmistuse tegemine, trükkimine, köitmine v.m.t.)

1. Pakkumine

1.1 Teostaja koostab pakkumise kliendilt saadud suulises või kirjalikus päringus sisalduvate lähteandmete põhjal.

1.2 Teostajat ei seo kliendilt saadud puudulike või tegelikkusele mittevastavate lähteandmete põhjal tehtud pakkumine.

1.3 Kliendi päringule teostaja poolt tehtud pakkumine peab olema vormistatud kirjalikult.

1.4 Pakkumine kehtib 60 päeva pakkumise kliendile edastamise kuupäevast alates, kui pakkumises ei ole märgitud sellest erinevat kehtivusaega.

1.5 Pakkumisele antud kliendipoolne vastus, mis sisaldab täiendusi, piiranguid või ettepanekuid, ei seo teostajat, vaid vastus loetakse kliendi täiendatud päringuks.

1.6 Pakkumise vastuvõtmisele järgneda võiva tellimuse heakskiitmise kohta annab teostaja kliendi nõudmisel kinnituse.

1.7 Pakkumise tellimuseks vormistamise kohta koostatakse kliendile “Tellimuse kinnitus”, mille klient peab üle vaatama ning kinnitab oma allkirjaga, et nõustub tellimuse kinnituses sätestatud tingimustega.

1.8 Kui teostajalt tellitakse makette või näidiseid, mida ei ole pakkumises arvestatud ega kirjalikult märgitud, on klient kohustatud h üvitama teostaja poolt nendega seoses kantud kulud (vastavalt turuhindadele) ka juhul, kui klient loobub tellimusest.

1.9 Päringule ja pakkumisele lisanduvad ettepanekud, joonised, maketid või muud ettevalmistavad materjalid on saatja omand ja teisel osapoolel ei ole õigust neid oma huvides muuks otstarbeks kasutada ega anda kolmandate isikute valdusse.

1.10 Teostaja poolt edastatud pakkumine Kliendile on koostatud vastavalt käesolevatele tarnetingimustele.

2.Hind

2.1 Hind kehtib tingimusel “toodang teostaja laos” (EXW Viljandi, Männimäe tee 4), kui pooled ei ole teisiti kokku leppinud.

2.2 Hinnad teatatakse ilma käibemaksuta, kui pakkumises ei ole teisiti näidatud.

2.3 Kui hind on tehtud välisvaluutas, põhineb see pakkumise tegemise päeva valuutakurssidel, kui pakkumises pole teisiti mainitud.

2.4 Teostajal on õigus kokkulepitud hinnale lisada neid kulutusi, mis on põhjustatud:

2.4.1 kliendi poolt toodud materjali puudulikusest;

2.4.2 kliendi nende paranduste ja muudatuste eest, mille klient on teinud erinevalt eelnevalt pakkumises kirjeldatd tootest/maketist;

2.4.3 kliendi viivitustest;

2.4.4 enne kliendi poolt tellimuse töösseandmist toimunud materjalide hinnatõusust;

2.4.5 kliendi poolt esitatud lisanõudmistest tõmmised, trüki- või värvinäidised;

2.4.6 eelnevalt kokkuleppimata lisatööst, mis tehakse kliendi soovil.

2.4.7 kliendi poolt ettenähtust suurema koguse paberi ära kasutamisel trükistardil kliendipoolse värvide seadistamise tõttu.

2.4.8 kliendi poolt tehtud muudatustest algmaterjalidele, kui trükiplaadid on juba trükitud.

2.5 Valmistoodangut ladustab Teostaja oma laos 5 tööpäeva, vajadusel edasised ladustamise kulud kannab Tellija vastavalt kehtestatud hinnakirjale: www.printbest.eu

2.6 Toodangu transpordikulud kannab klient, kui pole teisiti kokku lepitud.

2.7 Kõik tekkinud lisakulud, mis ei ole pakkumises näidatud, tuleb poolte vahel kooskõlastada kirjalikult.

3. Tellimus ja tähtajad

3.1 Tellimus vormistatakse töösse kliendi tellimiskirjas (spetsifikatsioonis) ja/või teostaja kirjalikus pakkumises olevate lähteandmete alusel.

3.2 Tellimus täidetakse kliendi tellimiskirja või kliendi ja teostaja vahel sõlmitud kirjaliku lepingu või mõnes muus vormis kahepoolselt aktsepteeritud kokkuleppe kohaselt.

3.3 Tellimus loetakse täidetuks toodangu teostaja lattu jõudmise hetkest, kui pooled ei ole teisiti kokku leppinud.

3.4 Tellimuse täitmise tähtajad kehtivad juhul, kui teostaja saab kliendilt kinnitatud algmaterjalid hiljemalt kokkulepitud ajahetkeks.

3.5 Algmaterjalide hilinemisel ei ole Teostaja kohtustatud tagama kokkulepitud tellimuse täitmise tähtaega, uus tähtaeg kooskõlastatakse poolte vahel pärast algmaterjalide tegelikku saabumist ning kliendipoolset kinnitamist.

3.6 Kliendi poolse tellimuse edastamisega aktsepteerib klient automaatselt ka antud tarnetingimusi, mis on tellimuse lahutamatu osa.

3.7 Kõik täiendavad kokkulepped, mis erinevad üldistest trükise tarnetingimustest, tuleb poolte vahel kirjalikult kinnitada enne Tellimuse vastu võtmist.

3.8 Kui klient küsib teatud töö tegemise tähtaega, öeldes Teostajale orienteeruva algmaterjalide saabumise aja, ei ole Teostaja poolt öeldud orienteeruv tähtaeg Teostajale siduv. Tegemist on käesoleval ajahetkel pakutud tähtajaga, arvestates tootmismahtu sellel ajahetkel ning see võib muutuda tellimuse saabumise hetkeks.

3.9 Kui kliendi tellimuse alusel on paber lattu tellitud ja Teostajast mitteolenevatel põhjustel tellimuse mahtu vähendatakse või tellimus tühistatakse, siis on kliendil kohustus tasuda paberi maksumus koos transpordiga.

4. Puudulik ja vigane toodang

4.1 Juhul kui toodangu täpne kogus ei ole eraldi kokku lepitud, võib tegelik trükiarv tellimisjärgsest erineda kuni +/-3% ulatuses.

4.2 Kokkulepitud ja tegeliku trükiarvu vahe eest tasumine (hinna suurenemine või hinna vähenemine) toimub vastavalt pakkumistingimustele tükihinna alusel.

4.3 Kliendil on õigus vigase toodangu korral nõuda hinnaalandust, juhul kui viga on iseloomult selline, et klient ei saa toodangut täielikult vastavalt ettenähtud eesmärgile kasutada. Kõik meie poolt valmistatud trükised toodetakse vastavalt trükitööstuses kehtestatud ISO standarditele. Kui tellija ei ole tellimuse esitamisel avaldanud soovi Color proofi .-le või saatnud enda poolseid värvitõmmiseid, siis nõustub tellija kehtivatest standarditest tulenevate värvilahendustega. Hilisemaid pretensioone ei aktsepteerita.

4.4 Teostajale peab jääma õigus vigade parandamiseks või vigase toodangu väljavahetamiseks, et korrigeerida toodangut nii, et see vastaks kliendi poolt esitatud algsetele nõudmistele. Hilisemaid nõudmisi ei arvestata.

4.5 Kliendil puudub õigus vigase toodangu hinnaalanduseks või toodangust loobumiseks juhul, kui

4.5.1 viga tuleneb mittetäielikust (või vigasest) algmaterjalist või kliendi parandustest, mida võib tõlgendada erinevalt või veast, mis kliendi poolt heakskiidetud tõmmisel (näidisel) on jäänud parandamata;

4.5.2 viga tuleneb Kliendi poolsest ebatäpsest infost tellimuse edastamisel Teostajale;

4.5.3 toodang on trükitud vastavalt kliendi poolt kinnitatud algmaterjalidele;

4.5.3 teostaja on teinud Kliendile ettepanekuid toodangu spetsifikatsiooni muutmiseks, et tagada toodangu kvaliteet, kuid Klient ei ole antud ettepanekutega nõustunud ning kinnitanud toodangu valmistamise siiski vastavalt esialgsele tellimusele/infole. Sellisel juhul võtab Klient täieliku vastutuse toodangu kvaliteedi osas ning edasiseid pretensioone, mis tulenevad Teostaja ettepanekute eiramisest, ei ole Teostaja kohustatud üldse käsitlema;

4.5.4 esineb tühine erinevus etteantud värvitõmmisest (proofist) või paberinäidisest, heakskiidetud näidisest või muust taolisest. Paberit loetakse näidisele vastavaks, kui sellel on näidisega seesama paberitööstuse tüübitähis. Proovitõmmise puudumisel jääb värvide tasakaal kliendi vastutusele;

4.5.5 kliendi poolt tuleb info toodangu kasutamise eesmärgi kohta alles peale tellimuse kinnitamist ning tootmise alustamist, võttes sellega Teostajalt ära võimaluse teha tootmises vastavad muudatused, et tagada Kliendile toodangu eesmärgipärane kasutamine;

4.5.6 nõue esitatakse toodangu koguse kohta (saabunud kauba kogus väiksem, aluseid vähem jne), kui klient on omapoolse allkirjaga kinnitanud kauba saatedokumendid. Kauba kogus tuleb kontrollida kauba vastuvõtmise hetkel;

4.5.7 nõue esitatakse kahjustada saanud toodangu kohta, aga Klient ei ole fotodega fikseerinud saabunud kauba väljanägemist;

4.5.8 nõue esitatakse kahjustada saanud toodangu kohta, aga Toodangul puudub originaalpakend.

4.6 Puudulikust toodangust peab klient Teostajat kirjalikult teavitama, teade mittevastavuse kohta peab olema esitatud koos täpse kirjeldusega ja minimaalselt 10 näidisega.

4.7 Klient peab puuduliku toodangu Teostajale tagastama. Sellega seonduvad kulud kannab Teostaja juhul, kui nõue on põhjendatud ning Teostaja seda aktsepteerib. Kui Toodangu Teostajale jõudmisel selgub, et Toodangu puudulikkus ei ole tekkinud Teostaja süül, siis kannab kõik Toodangu tagastamisega seotud kulud Klient.

5. Kahju hüvitamine

5.1 Teostaja vastutus puuduliku (teostajale tagastatud) toodangu osas piirdub maksimaalselt selle lepingujärgse korvamisega või lepingulise hinna tagastamisega.

5.2 Teostaja ei vastuta kliendile kaudselt põhjustatud kahjude eest, nagu näiteks kaotatud kasum, tema majandusliku tegevuse häiritus või kolmandale isikule tekitatud kahju.

6. Kaebus

6.1 Kliendil on õigus esitada kaebusi teostaja vigade kohta kui:

6.1.1 toodangu valmimise viibimise korral 3 päeva jooksul alates sellest, kui klient sellest teada sai;

6.1.2 toodangus esinevate puuduste korral 7 päeva jooksul peale toodangu vastuvõtmist (või kui klient oleks pidanud vastavalt lepingule toodangu vastu võtma või seda kohapeal kontrollima). Vigadega toodang tuleb tagastada teostajale 14 päeva jooksul. Teade mittevastavuse kohta peab olema esitatud kirjalikult koos täpse kirjeldusega ning lisaks tuleb pretensioonile lisada vähemalt 10 puudulikku näidisekemplari.

6.2 Kui Klient ei ole nõus Toodangut aktsepteerima väidetava puudulikkuse tõttu, on vajalik Toodangu üle kontrollimine mõlema osapoole juuresolekul. Kui Klient sellest keeldub, siis loobub ta sellega Teostajale esitatavast nõudest ning Teostaja ei ole kohtustatud seda hilisemalt enam käsitlema ega nõustuma Kliendi poolsete nõudmistega pretensiooni lahendamiseks.

6.3 Mõlema osapoole esindajal, kes puudulikku toodangut üle vaatavad ning sellega seonduvaid kokkuleppeid sõlmivad, peavad olema selleks vajalikud õigused. Kui kokkulepped sõlmitakse osapoolte esindajate vahel, kellest ühel ei ole selleks vastavaid volitusi, siis ei anna see hiljem oma volitusi ületanud osapoole esindajal õigusi tehtud kokkulepetest taganeda.

6.4 Kaebuse esitamiseks kehtestatud tähtaja möödumisel või selle esitamiseks kehtestatud nõuete mittetäitmisel ei ole Teostaja kohustatud pretensiooni käsitlema.

7. Ületamatu takistus 7.1 Streik, tööseisak, tulekahju või muu teostajast või allhankijast mittesõltuv ületamatu takistus vabastab teostaja tähtajast kinnipidamisest.

7.2 Juhul, kui eelpool mainitud juhtum raskendab tehniliselt või majanduslikult kokkulepitud töö sooritamist sedavõrd, et kliendi, teostaja või nende mõlema esialgsed huvid tellimuse täitmise tulemuste suhtes jääksid olulisel määral rahuldamata, või oleks tellimuse edasine täitmine ühele nimetatuist ülemääraselt raskendatud, on teostajal õigus lõpetada pakkumine või leping täielikult või seni realiseerimata osas. Sellisel juhul ei ole kliendil õigust nõuda tekitatud kahjude hüvitamist, välja arvatud kasutada antud vara tagastamine.

7.3 Ületamatu takistuse tekkimisest peab Teostaja Klienti teavitama mõistliku aja jooksul.

8. Maksetingimused

8.1 Kui maksetähtajas ei ole teisiti kokku lepitud, on maksetähtaeg 14 päeva arvel näidatud kuupäevast.

8.2 Maksetingimused lepitakse iga Kliendiga kokku individuaalselt.

8.3 Kui Kliendiga on kokku lepitud Toodangu eest ettemaksu tasumises ning ettemaksu ei ole määratud ajaks laekunud, siis on Teostajal õigus jätta Toodang Kliendile tähtaegselt väljastamata kuni arve on täies mahus tasutud.

8.4 Kui toodangu valmimine viibib kliendi süül, võib teostaja teha alates lepingujärgsest toodangu valmimise tähtajast osalisi ettemaksuarveid vastavalt tegelikult tehtud kulutustele.

8.5 Kui klient ei pea kinni maksetähtajast, on teostajal õigus nõuda viivist arvestusega 0,2% tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest.

8.6 Kui klient suhtub hoolimatult toodangu eest tasumisega seotud kohustustesse, siis:

8.6.1 on teostajal õigus hoida toodangut või algmaterjale enda valduses niikaua, kui kogu summa on tasutud;

8.6.2 on teostajal õigus alates teisest kuust pärast maksetähtaja möödumist toodang oma äranägemisel müüa; saadud müügitulu võrra väheneb kliendi võlgnevus teostajale.

8.7 Toodangu enda valduses hoidmisest või müümisest peab eelnevalt teatama kliendile.

9. Omandiõigus ja vastutus

9.1 Teostaja võtab kliendi tellimuse vastu eeldusel, et kliendil on tellimuse täitmiseks kasutatavate algmaterjalide väljaandmisõigus.

9.2 Teostaja poolt toodangu valmistamise jaoks hangitud või valmistatud töövahendid, arvutiprogrammid ja muud abimaterjalid on teostaja omand.

9.3 Kliendi tellimisel lõpptoodanguna tehtavad trükiplaadid ja muud kliendi tellitud materjalid on kliendi omand.

9.4 Kliendi poolt toodangu valmistamiseks teostaja kasutusse antud materjalid on kliendi omand, mille teostaja tagastab kliendile juhul, kui tagastamise soov on esitatud kuni 3 kuu jooksul pärast toodangu valmimist, välja arvatud punktis 8.4 ettenähtud juhul.

9.5 Klient vastutab ise toodangu eest vastuvõtmise hetkest alates. Omandiõigus toodangule läheb kliendile siis, kui kogu toodangu hind on tasutud vastavalt toodangu eest esitatud arvele. Üleandmise hetkeks loetakse hetke, mil klient või mõni tema poolt volitatud isik võtab või oleks vastavalt lepingule pidanud võtma toodangu vastu.

9.6 Kliendi poolt teostaja kasutusse antud materjalid säilitatakse teostaja juures 3 kuud pärast toodangu valmimist, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti, ning viiakse ära kliendi korraldamisel ja kulul. 9.7 Kui teostaja valdusse usaldatud materjalide väärtus on suur, peab klient sellest teostajat eelnevalt teavitama.

9.8 Teostaja ei vastuta kliendi ja kolmanda isiku vahelistest õigussuhetest (autoriõigus, omandisuhted v.m.t.) või kliendile seadusandlusest tulenevate kohustuste eest.

9.9 Kauba omandiõigus kuulub Teostajale kuni kauba eest pole täielikult tasutud. 10. Kindlustus Kui klient soovib kindlustada kasutada antud materjali või toodangu, peab ta sellest Teostajat teavitama ning korvama kindlustusmaksu.

11. Üldeeskirjad

11.1 Kliendi poolt telefoni teel antud juhiste ja muudatuste eest vastutab klient.

11.2 Pooltevaheliste teadete päralejõudmise eest vastutab saatja.

11.3 Sundeksemplaride seadusega (vastu võetud 12.02.1997) sätestatud kohustuste täitmiseks võtab teostaja toodangu tellitud tiraaži hulgast 8 (kaheksa) sundeksemplari ja saadab need seaduses tähendatud raamatukogudele kliendi kulul.

11.4 Trükise valmistamise üldtingimuste ja konkreetse tellimuse täitmise eritingimuste vastuolu korral kehtivad poolte vahel kokkulepitud eritingimused.

12. Vaidluste lahendamine 12.1 Teostaja ja kliendi vahelised erimeelsused lahendatakse poolte kokkuleppel või kokkuleppe võimatuse korral vastavalt kehtivale seadusandlusele.

12.2 Vaidluste poolte vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus kooskõlas Eesti õigusega. Algmaterjalidele esitatavad nõuded Faile saab üle anda andmekandjal, saata e-postiga aadressile repro@printbest.ee või üles laadida ftp serverisse üldkasutatavasse kausta: ftp.printbest.ee Kasutajanimi: user Parool: user Püsiklientidele on loodud meie ftp-sse personaalne kaust koos parooliga. Soovi korral vastava personaalse kausta loomiseks palume pöörduda vastava müügijuhi poole võiu kirjutada aadressile repro@printbest.ee

Võtame töid vastu üksnes CMYK- või CMYK- ja spot-värvidega trükivalmis komposiit PDF-failidena, mis on valmistatud PostScript- printfailist Adobe Acrobat Distiller 5 või kõrgemate versioonide abil, kasutades heakskiidetud seadistusi ning on soovitavalt läbinud preflight kontrolli. Probleemide vältimiseks on soovitav kasutada PDF-i versiooni 1.3 (PDF standard PDF/X-1a:2001) Juhul kui failid ei ole esitatud komposiit PDF-failidena, jätab Teostaja endale õiguse lisada hinnale neid kulutusi, mis kaasnevad failide sobivasse formaati muutmisel. Trükise puhas formaat peab asuma pdf- lehekülje keskel, lõikemärkideta või minimaalselt 3 mm väljaspool formaati asuvate lõikemärkidega. Saadetud faili nimi peab sisaldama töö nime (raamatu puhul pealkirja, aga mitte autori nime) ja lehekülje numbrit/numbreid. Juhul, kui on vajadus saata mõni paranduslehekülg hiljem järele, tuleb sellest viivitamatult trükikoda informeerida. Uue lehekülje faili nimi peab sisaldama sõna “uus”. Juhul kui trükiplaadid on tehtud, lisandub paranduste tegemise eest täiendav lisatasu.