Leveransvillkor

Trycksakens leveransvillkor

Print Best Ltd.

”Trycksakens leveransvillkor” är baserad på de allmänna leveransbestämmelser för den grafiska industrin (RTTL 27.03.2003.)

Om avtalet inte föreskriver annat då utgår Utförare och Beställare ifrån bestämmelserna i Leveransvillkoren. Begrepp Kund – beställare av en prisförfrågan, en kostnadsberäkning, en produkt eller en tjänst.

Utförare – Print Best Ltd.

Part – kund eller utförare, tillsammans: parterna.

Produktion – en produkt (bok, reklamtrycksak ed) eller tjänst (utförandet av prepress, tryckning, bindning ed.) som har gjorts av Utföraren på beställning av Kunden.

1. Offert

1.1 Utföraren upprättar offert enligt uppgifterna som finns i en skriftlig eller muntlig förfrågan från kunden.

1.2 En offert som har upprättats baserande på bristfälliga eller felaktiga uppgifter lämnade av Kunden är inte bindande för Utföraren.

1.3 Offert som upprättas av Utföraren enligt Kundens förfrågan skall formuleras skriftligt.

1.4 Offerten är giltig 60 dagar efter förmedlandet av offerten till Kunden, om inte en annan giltighetstid anges i offerten.

1.5 Kundens svar till offerten som innehåller tillägg, begränsningar eller förslag, är inte bindande till Utföraren, utan svaret betraktas som en uppdaterad förfrågan.

1.6 Utföraren tillhandahåller kunden en bekräftelse på godkännandet av beställningen som kan följa mottagandet av offerten, på kundens begäran.

1.7 För att formalisera en offert till en order upprättas en ”Orderbekräftelse” för kunden som han/hon måste granska och bekräfta med sin underskrift att han/hon accepterar villkoren som anges i orderbekräftelsen.

1.8 Om det beställs sådana modeller eller prover från Utföraren som inte har räknats med eller skriftligt formulerats i offerten är Kunden skyldig att kompensera kostnader (enligt gällande marknadspriser) som Utföraren har haft i samband med detta, även om Kunden avvisar ordern.

1.9 Ytterligare förslag, ritningar, modeller eller andra förberedande material som följer med förfrågan och offerten ägs av avsändaren, och den andra parten har inte rätt att använda dem i sina egna intressen för andra ändamål, och inte heller tillhandahålla detta material en tredje part.

1.10 Offerten till kunden som tillhandahålls av Utföraren har upprättats i enlighet med ovanstående leveransvillkor.

2.Pris

2.1 Priset gäller vid förutsättningen att “produkten finns i Utförarens lager” (EXW Viljandi, Männimäe tee 4), såvida inte parterna har överenskommit om annat.

2.2 Priserna meddelas exklusive moms om inte annat anges i offerten.

2.3 Om priset har beräknats i utländsk valuta baseras det på offertdagens valutakurser, om inte annat anges i offerten.

2.4 Utföraren har rätt att höja det överenskomna priset med kostnader som har orsakats av:

2.4.1 brister på materialet som inlämnats av kunden;

2.4.2 kundens de rättelser och förändringar som han/hon har gjort jämfört med produkten/modellen som har beskrivits i offerten;

2.4.3 kundens förseningar;

2.4.4 prishöjningen av materialet som skedde innan kunden lämnade in ordern;

2.4.5 kopior, tryck- eller färgexempel på kundens extrakrav;

2.4.6 oöverenskommet merarbete som görs på begäran av kunden.

2.4.7 användning av en större mängd av papper av kunden än föreskrivet, på grund av inställningen av färger av kunden vid tryckstart.

2.4.8 förändringar i utgångsmaterialet som gjorts av kunden när tryckplåterna redan var tryckta.

2.5 Utföraren lagrar de färdiga produkterna i sitt lager för 5 arbetsdagar. Om de behöver lagrar längre betalas lagringskostnader av Beställaren enligt den aktuella prislistan: www.printbest.eu

2.6 Produktionens transportkostnader betalas av kunden, om inget annat har avtalats.

2.7 Alla de extra kostnader som inte anges i offerten måste avtalas mellan parterna skriftligen.

3. Order och tidsfrister

3.1 Order dokumenteras på grundval av källdata som finns i kundens beställningsbrev (specifikation) och/eller utförarens skriftliga offert.

3.2 Ordern slutförs i enlighet med kundens beställningsbrev, ett skriftligt avtal som har undertecknats mellan kunden och utföraren eller en bilateralt godkänd överenskommelse i annan form.

3.3 Ordern anses vara slutförd från och med tidpunkten då produktionens inlagring i utförarens lager, om inte annat avtalats av parterna.

3.4 Tidsfristerna för slutförandet av ordern gäller om Kunden tillhandahåller Utföraren det godkända källmaterialet senast vid överenskommen tidpunkt.

3.5 Vid försenad inlämning av källmaterialet är Utföraren inte skyldig att säkerställa slutförandet av ordern inom överenskommen tidsfrist. Den nya tidsfristen samordnas mellan parterna efter den faktiska ankomsten av källmaterialet och bekräftelsen från Kundens sida.

3.6 I samband med inlämningen av ordern accepterar Kunden automatiskt de ovannämnda leveransvillkoren som är en oavskiljaktig del av ordern.

3.7 Alla kompletterande överenskommelser som skiljer sig från allmänna leveransvillkoren för trycksaker måste avtalas mellan parterna skriftligen innan Ordern accepteras.

3.8 Om Kunden frågar om tidsfristen för ett specifikt arbete, samtidigt som han/hon meddelar den ungefärliga tidpunkten för källmaterialets ankomst, är inte den ungefärliga tidsfristen meddelat av Utförarensbindande för Utföraren. Det handlar om den föreslagna tidsfristen vid denna tidpunkt som räknar med produktionsvolymen vid denna tidpunkt som kan ändras fram till tidpunkten då ordern i själva verket ankommer.

3.9 Om pappret har beställts till lagret baserat på kundordern och orderns volym minskas eller den annulleras pga orsakerna som inte beror på Utföraren är Kunden skyldig att betala kostnaden för pappret, inklusive dess transport.

4. Bristfälliga och defekta produkter

4.1 Om produktionens exakta mängd inte har förhandlats fram separat, kan den faktiska upplagan avvika från antalet exemplar som beställts med upp till ± 3%.

4.2 Betalning för skillnaden mellan den överenskomna och den verkliga upplagan (ökning eller minskning av priset) sker i enlighet med offertvillkoren baserat på styckpris.

4.3 Kunden har rätt att begära prissänkning vid defekta produktionen om felet är sådant att Kunden inte kan använda produktionen helt enligt dess tänkta syfte. Alla trycksaker producerade av oss tillverkas i enlighet med gällande ISO-standarder i tryckeri- och förlagsverksamhet. Om Beställaren har vid inlämnandet av ordern inte uttryckt en önskan att beställa ett färgprov eller skickat egna färgexempel då samtycker Kunden till färglösningarna som härrör från de gällande standarderna. Senare anspråk accepteras ej.

4.4 Utföraren måste behålla rätten att korrigera fel eller ersätta defekta produkter för att korrigera produktionen så att den skulle möta Kundens ursprungliga krav. Senare krav kommer inte att beaktas.

4.5 Kunden har inte rätt att kräva prissänkning för produktionen eller att avvisa produktionen, om

4.5.1 felet har orsakats av ofullständigt (eller felaktigt) källmaterial eller Kundens rättelser som kan tolkas på olika sätt eller av fel som inte blivit rättade på exemplet som Kunden hade godkänt;

4.5.2 felet härrör från inexakta informationen som Kunden förmedlade till Utföraren vid beställning;

4.5.3 produktionen har tryckts i enlighet med källmaterialet bekräftat av Kunden;

4.5.3 Utföraren har presenterat några förslag till Kunden om att ändra specifikationen av produktionen för att säkerställa produktionens kvalitet men Kunden har inte accepterat förslagen och emellertid bekräftat produktionen i enlighet med den ursprungliga produktion/orderinformationen. I sådant fall tar Kunden det fullständiga ansvaret för produktionens kvalitet och eventuella framtida anspråk som uppstår pga oacceptans av förslagen måste Utföraren inte alls behandla;

4.5.4 det förekommer obetydlig skillnad från det angivna förprovtrycket (digitala färgprovet), exemplet på papper, det godkända exemplet e.d. Papperet anses överensstämma med exemplet om det har samma typbeteckning tilldelad av pappersindustrin. I avsaknad av förprovtrycket ansvarar Kunden för färgernas balans;

4.5.5 kunden informerar om syftet med produktionens användning först efter bekräftelsen av ordern och inledningen av produktion vilket gör att Utföraren inte har möjlighet att göra motsvarande förändringar i produktionen för att säkerställa att Kunden kan använda produktionen ändamålsenligt;

4.5.6 fordran om produktionens kvantitet lämnas in (mängden an mottagna varor mindre, antalet lastpallar mindre osv), om Kunden har bekräftat varornas följedokument med sin underskrift. Kvantiteten av varan måste kontrolleras vid tidpunkten för mottagandet av varan;

4.5.7 fordran om skadad produktion lämnas in men Kunden har inte fotograferat varans utseende vid mottagandet;

4.5.8 fordran om skadad produktion lämnas in men Produktionen saknar originalemballage.

4.6 Om produktionen är bristfällig måste Kunden meddela Utföraren om detta skriftligen. Meddelandet om bristfällighet måste innehålla en utförlig beskrivning och minst 10 exempel på brister.

4.7 Kunden måste returnera den bristfälliga produktionen till Utföraren. Kostnaderna spm uppstår i samband med detta skall bäras av Utföraren, om kravet är berättigat och acceptabelt för Utföraren. Om det visar sig vid ankomsten av Produktionen till Utföraren att bristfällighet av Produktionen inte är Utförarens fel skall Kunden stå för alla kostnader relaterade till returen av Produktionen.

5. Ersättningsskyldighet

5.1 Utförarens ansvar för bristfälliga produktionen (som har returnerats till Utföraren) är begränsat till maximum av dess avtalsmässiga ersättning eller produktionens avtalsenliga pris.

5.2 Utföraren ansvarar inte för indirekta skador som har orsakats Kunden såsom till exempel förlorad vinst, avbrott i ekonomisk verksamhet eller skada som orsakats en tredje person.

6. Klagomål

6.1 Kunden har rätt att lämna in klagomål om Utförarens fel om:

6.1.1 vid försenad slutförande av produktionen inom 3 dagar från tidpunkten när Kunden fick kännedom om det;

6.1.2 vid förekomst av brister i produktionen inom 7 dagar från tidpunkten av mottagandet av produktionen (alt. från tidpunkten när Kunden enligt avtalet skulle mottagit produktionen och granskat den på plats). Defekt produktion måste returneras till Utföraren inom 14 dagar. Anmälan om bristfällighet av produktionen ska lämnas in skriftligen med bifogad detaljerad beskrivning av brister samt minst 10 exempel på bristfälliga produkter.

6.2 Om Kunden vägrar acceptera Produktionen pga påstått bristfällighet krävs det att Produktionen kontrolleras i närvaro av båda parter. Om kunden avstår att närvara vid kontrollen av produktionen då avstår han/hon från klagomål till Utföraren och Utföraren är inte längre skyldig att överväga klagomålet eller acceptera Kundens krav på att lösa klagomålet.

6.3 Representant för varje part som granskar produktionen för brister och undertecknar de tillhörande avtalen måste ha nödvändig behörighet. När avtal som förhandlats fram mellan representanter för parterna varav en inte är befullmäktigad har representanten som överskridit sina befogenheter inte rätt att dra sig ur de överenskommelser som gjorts.

6.4 Om tidsfristen för att framföra klagomål har utgått eller kraven som fastställs för framförandet av klagomål inte är uppfyllda är Utföraren inte skyldig att överväga klagomålet.

7. Force majeure

7.1 Strejk, arbetsstopp, brand eller annan oöverstiglig hinder som beror på varken Utföraren eller underleverantörer frigör Utföraren från att möta tidsfristen.

7.2 Om den ovannämnda händelsen ställer till tekniskt eller ekonomiskt för utförandet av det överenskomna arbetet i sådan utsträckning att Kundens, Utförarens eller båda parternas intressen i samband med orderns uppfyllnad skulle bli väsentligt otillfredsställda, eller skulle orderns framtida slutförande för en av parterna bli oöverkomligt svårt, har Utföraren rätt att avbryta offerten eller avtalet antingen fullständigt eller gällande den delen som hittills inte har utförts. I sådant fall har Kunden inte har rätt att kräva ersättning för eventuella skador, med undantag för återlämnandet av Kundens egendom som har givits till Utförandets förfogande.

7.3 Utföraren måste meddela Kunden om inträffandet av Force majeure inom rimlig tid.

8. Betalningsvillkor

8.1 Betalningsfristen är 14 dagar från fakturadatum, om inte annat avtalats.

8.2 Betalningsvillkor avtalas individuellt med varje Kund.

8.3 Om det finns en överenskommelse om förskottsbetalning med Kunden och förskottsbetalningen inte har mottagits inom den angivna tiden har Utföraren rätt att inte lämna Produktionen till Kunden inom den avtalade tidsfristen tills räkningen inte har betalats i sin helhet.

8.4 Vid försenad slutförande av produktionen som är orsakad av Kunden kan Utföraren skicka ut delfakturor för förskottsbetalning från och med utgången av avtalets tidsfrist enligt de faktiska kostnaderna.

8.5 Om Kunden inte möter betalningsfristen har Utföraren rätt att kräva dröjsmålsränta 0,2% per dag på det obetalda beloppet.

8.6 Om Kunden inte fyller sina förpliktelser i samband med betalning för produktionen:

8.6.1 Utföraren har rätt att hålla produktionen eller källmaterial i sin besittning tills det totala beloppet har betalats;

8.6.2 Utföraren har rätt att från och med den andra månaden efter att betalningsfristen har utgått sälja produktionen efter eget gottfinnande; Kundens skuld till Utföraren minskar då med belopp som är lika med försäljningsvinsten.

8.7 Utföraren måste ge förvarning till Kunden om att den kommer att överta produktionen till sin besittning eller sälja den.

9. Äganderätt och ansvar

9.1 Utföraren tar emot Kundens order under förutsättning att Kunden har publiceringsrätt på källmaterial som kommer att användas för att slutföra ordern.

9.2 Maskiner, verktyg, dataprogram och andra hjälpmedel skaffade eller tillverkade av Utföraren för produktionen tillhör Utförarens egendom.

9.3 Tryckplåter som har tillverkats på beställning av Kunden och andra material beställda av Kunden tillhör Kundens egendom.

9.4 Material som överlämnats av Kunden till Utföraren för produktionen är Kundens egendom som Utföraren återlämnar till Kunden om begäran för återlämnandet har inlämnats inom 3 månader efter slutförandet av produktionen, med undantag för omständigheterna beskrivna in punkt 8.4.

9.5 Kunden är ansvarig för produktionen från tidpunkten för mottagandet av produktionen. Produktionens äganderätt överlämnas till Kunden när produktionen har betalats i sin helhet i enlighet med fakturan som Utföraren har skickat till Kunden. Som tidpunkt för överlämnandet räknas tidpunkten när Kunden eller en person berättigad av Kunden tar emot eller skulle enligt avtalet tagit emot produktionen.

9.6 Material som Kunden har givit till förfogande av Utföraren förvaras hos Utföraren 3 månader efter slutförandet av produktionen, om parterna inte avtalat annat, och bortförs på Kundens begäran och kostnad. 9,7 Om materialet som har lämnats till förfogande av Utföraren är av högt värde måste Kunden meddela detta i förväg.

9.8 Utföraren är inte ansvarig för rättsförhållanden (upphovsrätt, äganderätt, etc.) mellan Kunden och tredje part eller Kundens skyldigheter som följer av lagstiftningen.

9.9 Varans äganderätt tillhör Utföraren tills varan har betalats i sin helhet. 10. Försäkring Om Kunden vill försäkra materialet som han/hon givit till förfogande av Utföraren eller produktionen måste han/hon underrätta Utföraren och betala försäkringsavgifterna.

11. Allmänna bestämmelser

11.1 Kunden är ansvarig för instruktioner och ändringar som han/hon framförde via telefon.

11.2 Avsändaren ansvarar för att meddelanden till den andra parten når mottagaren.

11.3 För att uppfylla förpliktelser fastställda i Lag om obligatoriska exemplar (antagen 1997-02-12) tar Utföraren 8 (åtta) exemplar från produktionen och skickar dem till biblioteken som föreskrivits i lagen på Kundens bekostnad.

11.4 I händelse av konflikt mellan Allmänna produktionsvillkor för trycksaker och de särskilda villkoren gällande för slutförandet av en viss order gäller de särskilda villkoren som parterna har kommit överens om.

12. Tvistlösning
12.1 Oenigheter mellan Utföraren och Kunden löses med överenskommelse mellan parterna. Om det verkar omöjligt att nå en överenskommelse löses oenigheterna i enlighet med gällande lagstiftning.

12.2 Tvist mellan parterna skall lösas genom förhandlingar. Om ingen överenskommelse nås skall tvisten avgöras i Harju länsrätt i enlighet med Estnisk lagstiftning. Krav på källmaterial Filer kan överlämnas på datalagringsmedium, skicka med e-post till repro@printbest.ee eller laddas upp till en FTP-server ftp.printbest.ee, i en gemensam mapp Användarnamn: user Lösenord: user Stamkunder har personliga mappar på FTP-servern och personliga inloggningsuppgifter. Vid önskemål om en personlig mapp vänligen kontakta respektive försäljningschef eller skicka ett e-postmeddelande till repro@printbest.ee

Vi accepterar källmaterial endast som sammansatta PDF-filer i CMYK- eller CMYK- och dekorfärger som har framställts av en Postscript utskriftsfil med hjälp av Adobe Acrobat Distiller version 5 eller högre vid användning av godkända inställningar. Det är önskvärt att filerna även har genomgått en preflight inspektion. För att undvika problem är det önskvärt att använda PDF version 1.3 (PDF standard PDF / X-1a: 2001) Om filerna inte är inlämnade som sammansatta PDF-filer förbehåller Utföraren sig rätten att höja priset med kostnader relaterade till konvertering av filer till ett lämpligt format. Det rena formatet av trycksaken måste befinna sig i mitten av pdf-sidan, utan skärmärken eller med skärmärken som ligger minst 3 mm utanför formatet. Filnamnet måste innehålla namnet på arbetet (boktiteln om det är en bok, men inte författarens namn), och sidnummer. Om det finns behov av att skicka en rättad sida på efterhand måste tryckeriet underrättas om detta omedelbart. Filnamnet för en ny sida måste innehålla ordet “ny”. Om tryckplåterna redan har tillverkats kommer en tilläggsavgift för rättelser att läggas på priset.