Piegādes noteikumi

Piegādes noteikumi

Iespieddarbu piegādes noteikumi

Print Best Ltd

Iespieddarbu piegādes noteikumu pamatā ir vispārējie poligrāfijas rūpniecības noteikumi (2003. gada 27. marts, Igaunijas poligrāfijas nozares asociācija).

Ja vien līgumā noteikts citādi, Izpildītājs un Klients rīkojas atbilstoši līgumā noteiktajiem piegādes noteikumiem.

Definīcijas

Klients – puse, kas veic cenas piedāvājuma, izmaksu pārskata, preces vai pakalpojuma pasūtījumu.

Izpildītājs – Print Best Ltd

Puse – Klients vai Izpildītājs, kopā saukti par Pusēm.

Prece – prece, ko Izpildītājs sagatavo pēc Klienta pasūtījuma (grāmata, drukāta reklāma utt.) vai Izpildītāja sniegtais pakalpojums (sagatavošana drukāšanai, drukāšana, iesiešana utt.)

1. Piedāvājums

1.1. Izpildītājs sagatavo piedāvājumu, pamatojoties uz Klienta sākotnējo rakstisko vai mutisko pieprasījumu.

1.2. Piedāvājums, kas balstīts uz nepietiekamu vai nepareizu sākotnējo informāciju, Izpildītājam nav saistošs.

1.3. Izpildītāja piedāvājums, kas izteikts balstoties uz Klienta pieprasījumu, tiek iesniegts rakstveida formā.

1.4. Piedāvājums ir spēkā 60 dienas no

nosūtīšanas dienas Klientam, ja vien tajā nav noteikts cits termiņš.

1.5. Klienta atbilde uz piedāvājumu, kurā ir veikti grozījumi, ierobežojumi vai ieteikumi, Izpildītājam nav saistoša. Tā tiek uzskatīta par atkārtotu Klienta pieprasījumu.

1.6. Pieņemot pasūtījumu pēc piedāvājuma saņemšanas, Izpildītājs pēc Klienta pieprasījuma sniedz atbilstošu apstiprinājumu.

1.7. Lai oficiāli noformētu pasūtījumu, Klientam tiek sagatavots „pasūtījuma apstiprinājums”. Klients pārbauda un ar parakstu apstiprina, ka piekrīt pasūtījuma apstiprinājumā norādītajiem noteikumiem.

1.8. Ja no Izpildītāja tiek pasūtīti maketi vai paraugi, kas nav piedāvājuma daļa vai nav rakstiski norādīti, Klientam ir pienākums atlīdzināt attiecīgās izmaksas saskaņā ar tirgus cenām, pat tad, ja Klients atsakās no pasūtījuma.

1.9. Visi ieteikumi, rasējumi, maketi un citi sagatavošanas materiāli, kas tiek pievienoti pieprasījumam un piedāvājumam, ir sūtītāja īpašums. Otra Puse nav tiesīga tos izmantot citiem nolūkiem vai nodot trešo personu rīcībā.

1.10. Izpildītāja sniegtais piedāvājums Klientam ir sagatavots saskaņā ar šiem piegādes noteikumiem.

2. Cena

2.1. Cena tiek balstīta uz „Izpildītāja noliktavā esošajām Precēm” (EXW Viljandi, Männimäe iela 4), ja vien Puses nav vienojušās citādi.

2.2. Cenas tiek norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa, ja vien piedāvājumā nav noteikts citādi.

2.3. Ja cena tiek noteikta ārvalstu valūtā, tā ir atkarīga no piedāvājuma dienā esošā valūtas kursa, ja vien piedāvājumā nav noteikts citādi.

2.4. Izpildītājs ir tiesīgs pie noteiktās cenas

pieskaitīt izmaksas, ko rada:

2.4.1. Klienta sniegtā materiāla trūkums;

2.4.2. jebkuri Klienta veiktie grozījumi un izmaiņas, kas atšķiras no piedāvājumā aprakstītās Preces/maketa;

2.4.3. Klienta izraisītie kavējumi;

2.4.4. cenu paaugstinājums materiāliem, kas notika pirms Klienta pasūtījuma iesniegšanas;

2.4.5. Klienta papildu prasības – korektūras, drukas vai krāsu paraugi;

2.4.6. jebkādi papildu darbi, par kuriem ar Klientu nav bijusi iepriekšēja vienošanās;

2.4.7. lielāka papīra daudzuma izmantošana, nekā sākotnēji noteikts, kas radusies Klienta vēlmes mainīt krāsu iestatījumus dēļ;

2.4.8. jebkuras izmaiņas izejmateriālos, ko Klients ir veicis pēc tam, kad iespiedplates jau ir izdrukātas.

2.5. Izpildītājs gatavo Preci uzglabā savā noliktavā piecas darba dienas. Papildu uzglabāšanas izdevumus sedz Klients saskaņā ar noteikto cenu sarakstu: www.printbest.ee

2.6. Preces transportēšanas izmaksas sedz Klients, ja vien nav panākta cita vienošanās.

2.7. Visas papildu izmaksas, kas nav norādītas piedāvājumā, Puses saskaņo rakstiski.

3. Pasūtījumi un termiņi

3.1. Rīkojums tiek oficiāli apstiprināts, pamatojoties uz sākotnējo Klienta rakstisko pasūtījuma dokumentu (specifikāciju) un/vai informāciju, ko Izpildītājs sniedzis rakstiskajā piedāvājumā.

3.2. Pasūtījums tiek izpildīts saskaņā ar Klienta rakstisku pasūtījuma dokumentu, rakstisku

līgumu starp Klientu un Izpildītāju vai jebkuru citu abu Pušu apstiprinātu līgumu.

3.3. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu no brīža, kad Prece nonāk Izpildītāja noliktavā, ja vien Puses nav vienojušās citādi.

3.4. Rīkojuma izpildes termiņi ir spēkā, ja Izpildītājs no Klienta saņemto apstiprināto izejmateriālu saņem līdz noteiktajam laikam.

3.5. Ja izejmateriālu piegāde tiek aizkavēta, Izpildītājam nav pienākuma ievērot noteikto termiņu. Jaunais termiņš tiek saskaņots pēc izejmateriālu saņemšanas un Klienta apstiprinājuma.

3.6. Veicot pasūtījumu, Klients piekrīt šiem piegādes noteikumiem, kas ir neatņemama pasūtījuma sastāvdaļa.

3.7. Visas papildu vienošanās, kas atšķiras no iespieddarbu vispārējiem piegādes noteikumiem, Puses rakstiski apstiprina pirms pasūtījuma pieņemšanas.

3.8. Ja Klients pieprasa norādīt konkrētā darba izpildes laiku un informē Izpildītāju par izejmateriāla aptuveno piegādes laiku, Izpildītāja norādītais aptuvenais izpildes laiks Izpildītājam nav saistošs. Tas ir konkrētajā brīdī ierosinātais termiņš, ņemot vērā tajā laikā veikto ražošanas apjomu, un tas var mainīties līdz pasūtījuma iesniegšanas brīdim.

3.9. Ja papīrs tiek pasūtīts uz noliktavu, pamatojoties uz Klienta pasūtījumu, un tiek veikta papīra apjoma samazināšana vai pasūtījums tiek anulēts no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, Klientam ir pienākums samaksāt par papīru un tā transportēšanu.

4. Brāķi un bojātas Preces

4.1. Ja vien nav precīzi saskaņots precīzs Preču skaits, faktiskais drukāto izstrādājumu skaits var atšķirties no pasūtījuma daudzuma par +/- 3%.

4.2. Samaksa par starpību starp saskaņoto un faktisko drukas daudzumu (cenu pieaugumu vai samazināšanos) tiks veikta saskaņā ar Noteikumos norādītajām cenām.

4.3. Klients ir tiesīgs pieprasīt atlaidi par bojātu Preci, ja defekts ir tāds, ka Klients nevar izmantot Preci paredzētajam mērķim. Visi mūsu radītie iespiedmateriāli tiek ražoti saskaņā ar poligrāfijas rūpniecības ISO standartiem. Ja Klients nevēlas veikt krāsu korektūru un neiesūta savas krāsu skalas līdz ar pasūtījuma veikšanu, tiks izmantoti pašreizējiem standartiem atbilstoši krāsu risinājumi. Vēlākas sūdzības netiks pieņemtas.

4.4. Izpildītājs ir tiesīgs nomainīt vai salabot bojātās Preces tā, lai tās atbilstu Klienta sākotnējām prasībām. Vēlākas prasības netiks ņemtas vērā.

4.5. Klients nav tiesīgs pieprasīt atlaidi vai atteikties no Preces, ja:

4.5.1. defekts radies nepietiekama (vai bojāta) izejmateriāla dēļ, Klienta veiktos grozījumus iespējams interpretēt citādi vai ir bijušas kļūdas apstiprinātajā paraugā;

4.5.2. defekts ir radies neprecīzas informācijas dēļ, kuru Klients sniedzis Izpildītājam pasūtījuma veikšanas laikā;

4.5.3. Prece tiek drukāta, izmantojot Klienta apstiprinātos izejmateriālus;

4.5.4. Izpildītājs ir ierosinājis mainīt Preces specifikācijas, lai nodrošinātu augstākas kvalitātes Preci, bet Klients nav piekritis šiem ieteikumiem un ir apstiprinājis ražošanu saskaņā ar sākotnējo pasūtījumu/informāciju. Šādā gadījumā Klients uzņemas atbildību par Preces kvalitāti. Izpildītājam nav pienākuma izskatīt jebkādas vēlākas sūdzības, kas izriet no Izpildītāja ieteikumu neievērošanas;

4.5.5. ir daļēja atšķirība no dotās krāsu skalas vai papīra parauga, apstiprinātā parauga utt. Papīrs tiek uzskatīts par atbilstošu paraugam, ja tam ir

tāds pats papīra tipa apzīmējums kā paraugam. Ja nav krāsu skalas parauga, par krāsu līdzsvaru atbild Klients.

4.5.6. Klients sniedz informāciju par Preces paredzēto lietošanu tikai pēc pasūtījuma apstiprināšanas un ražošanas uzsākšanas, tādējādi liedzot Izpildītājam iespēju veikt attiecīgas izmaiņas ražošanā, lai nodrošinātu preces atbilstību Klienta paredzētajam mērķim;

4.5.7. prasība attiecas uz Preces daudzumu (saņemts mazāk preču, palešu utt.) pēc tam, kad Klients ar parakstu apstiprinājis pavaddokumentus. Preču daudzums jāpārbauda saņemšanas brīdī.

4.5.8. prasība attiecas uz bojātām Precēm, bet Klients nav pievienojis saņemto preču fotogrāfijas;

4.5.9. prasība attiecas uz bojātām Precēm, bet tās vairs nav oriģinālajā iepakojumā.

4.6. Klients informē Izpildītāju par nepilnīgām Precēm. Paziņojumā par trūkumu jāietver precīzs apraksts un vismaz desmit piemēri.

4.7. Klients atdod nepietiekamās preces Izpildītājam. Izpildītājs sedz attiecīgās izmaksas, ja prasība ir pamatota un pieņemta. Ja, precei nonākot pie Izpildītāja, kļūst skaidrs, ka trūkums nav Izpildītāja vaina, visas ar Preci saistītās atgriešanas izmaksas sedz Klients.

5. Zaudējumu kompensācija

5.1. Izpildītāja atbildība par trūkstošo Preci (kas ir tikusi atdota atpakaļ) aprobežojas ar tā līgumisko kompensāciju vai līgumā paredzētās cenas atmaksu.

5.2. Izpildītājs nav atbildīgs par jebkādiem Klientam netieši nodarītiem zaudējumiem, piemēram, peļņas zaudēšanu, tās saimnieciskās darbības traucējumiem vai trešajām personām nodarītiem zaudējumiem.

6. Sūdzības

6.1. Klients ir tiesīgs iesniegt sūdzības par Izpildītāja pieļautajām kļūdām šādos gadījumos:

6.1.1. ja Preces ražošana tiek aizkavēta, sūdzību drīkst iesniegt trīs dienu laikā kopš brīža, kad Klients par to ticis informēts;

6.1.2. ja Precē konstatēti trūkumi, sūdzību drīkst iesniegt septiņu dienu laikā pēc Preces saņemšanas (vai pēc tam, kad Klientam bija paredzēts saņemt Preci vai pārbaudīt to uz vietas saskaņā ar līgumu). Nepilnīgas Preces tiek atdotas Izpildītājam 14 dienu laikā. Paziņojums par neatbilstību jāiesniedz rakstiski, un tajā jābūt precīzam aprakstam un vismaz desmit trūkumu piemēriem.

6.2. ja Klients nepiekrīt pieņemt Preci iespējama trūkuma dēļ, Prece jāpārbauda abu Pušu Klātbūtnē. Ja Klients atsakās, sūdzība tiek atcelta un Izpildītājam nav pienākuma turpināt izskatīt sūdzību, kā arī nav jāpiekrīt Klienta prasībām to izskatīt.

6.3. Abu Pušu pārstāvji, kas veic nepilnīgo Preču pārbaudi un ar tiem saistīto lēmumu pieņemšanu, ir tiesīgi tā darīt. Ja vienošanās tiek noslēgta starp Pušu pārstāvjiem, no kuriem vienam nav atbilstošas pilnvaras, tad tās Puses pārstāvis, kurš ir pārsniedzis savas pilnvaras, nav tiesīgs atteikties no jebkādiem nolīgumiem.

Izpildītājs nav atbildīgs par sūdzības izskatīšanu, ja nav izpildīts sūdzību iesniegšanas termiņš vai nav izpildītas prasības, kas noteiktas sūdzības iesniegšanai.

7. Nepārvarama vara

7.1. Streiki, darba apturēšana, ugunsgrēki vai citi nepārvaramas varas apstākļi, kas nav atkarīgi no Izpildītāja vai apakšuzņēmēja, atbrīvo Izpildītāju no nepieciešamības ievērot noteikto termiņu.

Ja iepriekšminētie notikumi tehniski vai ekonomiski kavē veikt pasūtījumu tā, ka tas

būtiski kaitē Klienta vai Izpildītāja, vai abu Pušu sākotnējām interesēm attiecībā uz rīkojuma izpildi vai ka rīkojuma izpilde būtu pārmērīgi sarežģīta kādai no Pusēm, Izpildītājam ir tiesības uzteikt piedāvājumu vai līgumu pilnībā vai arī tā neizpildīto daļu. Šādā gadījumā Klients nav tiesīgs pieprasīt kompensāciju par jebkādiem zaudējumiem, izņemot Klienta īpašuma atgriešanu, kuru izmantojis Izpildītājs.

7.3. Izpildītājs saprātīgā termiņā informē Klientu par nepārvaramas varas apstākļu rašanos.

8. Maksājuma nosacījumi

8.1. Maksājuma termiņš ir 14 dienas no rēķinā norādītā datuma, ja vien nav panākta vienošanās par citu termiņu.

8.2. Maksājuma nosacījumi tiek saskaņoti individuāli ar katru klientu.

Ja ar Klientu ir panākta vienošanās par avansa maksājumu, un avansa maksājums nav saņemts līdz noteiktajam termiņam, Izpildītājam ir tiesības nenodot Preces Klientam līdz rēķins tiek pilnībā apmaksāts.

8.4. Ja Preces ražošana tiek aizkavēta Klienta dēļ, Izpildītājs var iesniegt daļējus avansa maksājuma rēķinus, sākot no līgumā noteiktā pabeigšanas termiņa, atbilstoši faktiskajām izmaksām.

8.5. Ja Klients neievēro samaksas termiņu, Izpildītājs ir tiesīgs iekasēt nokavējuma procentus 0,2% apmērā par katru kavēto dienu.

8.6. Ja Klients nav ievērojis savas saistības attiecībā uz maksājumiem par Preci:

8.6.1. Izpildītājs ir tiesīgs paturēt Preci vai izejmateriālu līdz pilna maksājuma saņemšanai;

8.6.2. Izpildītājs ir tiesīgs pārdot Preci sākot ar otro mēnesi pēc maksājuma termiņa beigām. Klienta parāds tiek samazināts par pārdošanas peļņas summu.

8.7. Klients tiek iepriekš informēts par Preces paturēšanu vai pārdošanu.

9. Īpašumtiesības un saistības

9.1. Izpildītājs pieņem Klienta pasūtījumu ar pieņēmumu, ka Klientam ir tiesības dalīties ar pasūtījuma izpildē izmantojamajiem izejmateriāliem.

9.2. Darbarīki, lietojumprogrammas un citi palīgmateriāli, kas iegūti vai radīti Preces ražošanas nodrošināšanai, ir Izpildītāja īpašums.

9.3. Iespiedplates, kas izgatavotas kā galaprodukti un citi materiāli, kurus pasūtījis Klients, ir Klienta īpašums.

9.4. Visi Klienta sniegtie materiāli Izpildītājam Preces ražošanas nodrošināšanai ir Klienta īpašums. Izpildītājs tos atdod, ja trīs mēnešu laikā pēc Preces pabeigšanas tiek iesniegts pieprasījums par atpakaļ atdošanu, izņemot 8.4. punktā aprakstītajā gadījumā.

9.5. Klients kļūst atbildīgs par Preci tās saņemšanas brīdī. Preces īpašumtiesības tiek nodotas Klientam, kad Preces cena ir samaksāta saskaņā ar rēķinu, kas nosūtīts par Preci. Piegādes brīdis ir brīdis, kad Klients vai persona, kuru tas ir pilnvarojis, ir pieņēmusi vai tai bija jāpieņem Prece saskaņā ar līgumu.

9.6. Materiālus, kurus Klients sniedzis Izpildītājam, Izpildītājs saglabā trīs mēnešus pēc Preces pabeigšanas, ja vien Puses nav vienojušās citādi, un materiāli tiek pārvietoti saskaņā ar Klienta dotajām instrukcijām un samaksu.

9.7. Ja Izpildītājam nodotajiem materiāliem ir ļoti liela vērtība, Klients par to iepriekš informē Izpildītāju.

9.8. Izpildītājs nav atbildīgs par tiesiskajām attiecībām starp Klientu un trešo personu (autortiesībām, īpašumtiesībām utt.) vai par Klienta saistībām, kas izriet no likumdošanas.

9.9. Izpildītājam pieder īpašumtiesības līdz brīdim, kad par Preci tiek samaksāts pilnā apmērā.

10. Apdrošināšana

Ja Klients vēlas apdrošināt konkrētos materiālus vai Preces, par to tiek informēts Izpildītājs, un apdrošināšanas prēmiju maksā Klients.

11. Vispārējie noteikumi

11.1. Klients ir atbildīgs par jebkādām instrukcijām un izmaiņām, kas sniegti pa tālruni.

11.2. Sūtītājs ir atbildīgs par ziņojumu saņemšanu starp Pusēm.

11.3. Lai izpildītu Obligāto eksemplāru likumā (pieņemts 1997. gada 12. februārī) noteiktās prasības, Izpildītājs no Klienta pasūtījumiem izgatavo 8 (astoņas) obligāto eksemplāru kopijas un nosūta tās likumā norādītajām bibliotēkām uz Klienta rēķina.

11.4. Gadījumā, ja rodas pretrunas starp vispārējiem ražošanas nosacījumiem attiecībā uz iespieddarbiem un īpašiem nosacījumiem, kas piemērojami konkrēta pasūtījuma izpildē, noteicošie ir tie nosacījumi, par kuriem vienojušās Puses.

12. Strīdu risināšana

12.1. Strīdi starp Izpildītāju un Klientu tiek atrisināti ar Pušu vienošanos. Ja vienošanos panākt nav iespējams, strīdi tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

12.2. Strīdi starp Pusēm tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Harju apriņķa tiesā saskaņā ar Igaunijas tiesību aktiem.

Izejmateriālu prasības

Failus var iekopēt datu nesējā, nosūtīt pa e-pastu uz repro@printbest.ee vai augšupielādēt mūsu

FTP servera kopīgajā mapē: ftp.printbest.ee (lietotājvārds: user; parole: user). Regulāriem klientiem ir personiska mape ar paroli mūsu FTP serverī. Ja vēlaties savu personisko mapi, iesakām sazināties ar attiecīgo tirdzniecības vadītāju vai rakstīt e-pastu uz repro@printbest.ee.

Mēs pieņemam tikai drukāšanai gatavus kompozītus PDF failus ar CMYK vai CYMK un SPOT krāsām, kas izveidoti no PostScript drukas faila ar Adobe Acrobat Distiller 5 vai jaunāku versiju, izmantojot ieteiktos iestatījumus. Mēs iesakām failiem veikt arī preflight pārbaudi. Lai novērstu problēmu rašanos, iesakām izmantot PDF versiju 1.3 (PDF standard PDF/X-1a:2001). Ja faili netiek iesūtīti kā kompozīti PDF faili, uzņēmumam ir tiesības iekasēt izmaksas par failu konvertēšanu piemērotā formātā. Drukāto materiālu tīrais formāts atrodas PDF lapas centrā bez griešanas atzīmēm vai ar griešanas atzīmēm vismaz 3 mm ārpus formāta. Faila nosaukumā ir jānorāda projekta nosaukums (grāmatu gadījumā tās nosaukums, bet ne autora vārds) un lapas numurs(-i). Ja vēlāk nepieciešams nosūtīt labotas lapas, nekavējoties par to jāinformē tipogrāfija. Jaunās lapas faila nosaukumā jāiekļauj vārds „uus” (jauns). Ja iespiedplates jau ir izgatavotas, cenai tiks pievienota papildu maksa par labojumu veikšanu.