Toimitusehdot

Painotuotteiden toimitusehdot

OÜ Print Best

”Painotuotteiden toimitusehtojen” perusteena ovat ”Painoteollisuuden yleiset toimitusehdot” (RTTL 27.3.2003).

Toimeksisaaja ja Tilaaja soveltavat Toimitusehdoissa säädettyä, ellei sopimuksessa ole toisin määrätty. Käsitteet Asiakas on tarjouspyynnön, kustannuslaskelman, tuotteen tai palvelun tilaaja.

Toimeksisaaja on Print Best OÜ.

Osapuoli on Asiakas tai Toimeksisaaja, yhdessä ”osapuolet”.

Tuotteet ovat Asiakkaan tilauksesta Toimeksisaajan valmistamia tuotteita (kirja, mainospainotuote yms.) tai toimittamia palveluita (prepress-toiminnot, painatus, nidonta yms.).

1. Tarjous

1.1 Toimeksisaaja laatii tarjouksen Asiakkaan suullisessa tai kirjallisessa tarjouspyynnössä sisältyvien lähtötietojen perusteella.

1.2 Asiakkaalta saatujen puutteellisten tai väärien lähtötietojen perusteella tehty tarjous ei ole Toimeksisaajaa sitova.

1.3 Toimeksisaaja lähettää Asiakkaan tarjouspyynnön perusteella laatiman tarjouksen kirjallisena.

1.4 Tarjous on voimassa 60 päivää Asiakkaalle lähetyspäivästä lukien, ellei tarjouksessa ole mainittu muuta voimassaoloaikaa.

1.5 Asiakkaan tarjoukseen antama vastaus, joka sisältää lisäyksiä, rajoituksia tai ehdotuksia, ei ole Toimeksisaajaa sitova. Tällaista vastausta pidetään asiakkaan lisätarjouspyyntönä.

1.6 Tarjouksen vastaanottamista seuraavan tilauksen hyväksynnän yhteydessä Toimeksisaaja antaa Asiakkaan vaatimuksesta asianmukaisen vahvistuksen.

1.7 Tarjouksen perusteella laadittavan tilauksen yhteydessä Asiakkaalle lähetetään ”Tilausvahvistus”, jonka Asiakas tarkastaa ja vahvistaa allekirjoituksellaan, jos hän hyväksyy tilausvahvistuksessa esitetyt ehdot.

1.8 Jos Toimeksisaajalta tilataan sopimusvedoksia tai mallikappaleita, joita ei ole huomioitu eikä kirjallisesti mainittu tarjouksessa, Asiakas sitoutuu korvaamaan Toimeksisaajalle aiheutuvat kulut (markkinahintojen perusteella) myös silloin, kun Asiakas luopuu tilauksesta.

1.9 Tarjouspyyntöön ja tarjoukseen lisättävät ehdotukset, piirustukset, sopimusvedokset tai muut valmistavat aineistot ovat lähettäjän omaisuutta eikä toisella oaspuolella ole oikeutta käyttää niitä etujensa mukaisesti muuhun tarkoitukseen eikä luovuttaa kolmansien osapuolten haltuun.

1.10 Toimeksisaajan Asiakkaalle lähettämä tarjous on laadittu näiden toimitusehtojen mukaisesti.

2. Hinta

2.1 Hinta on voimassa ”tuotteet Toimeksisaajan varastossa” (EXW Viljandi, Männimäe tee 4) ehdoilla, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.

2.2 Hinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomina, ellei tarjouksessa ole toisin määrätty.

2.3 Jos hinta on ilmoitettu ulkomaanvaluutassa, se perustuu tarjouksen tekopäivänä voimassa olevaan valuuttakurssiin, ellei tarjouksessa ole toisin määrätty.

2.4 Toimeksisaajalla on oikeus sovitun hinnan lisäksi laskuttaa Asiakkaalta kustannuksista, jotka aiheutuvat:

2.4.1 Asiakkaan toimittaman aineiston puutteellisuudesta;

2.4.2 niistä korjauksista, joita Asiakas on tehnyt ennalta tarjouksessa kuvattuun tuotteeseen / vedokseen;

2.4.3 Asiakkaan aiheuttamasta viivästyksestä;

2.4.4 ennen Asiakkaan tilauksen työhön ottamista tapahtuneesta materiaalien hinnan noustusta;

2.4.5 Asiakkaan esittämistä lisävaatimuksista – vedokset, paino- ja värinäytteet;

2.4.6 ennalta sopimattomista lisätöistä, jotka tehdään Asiakkaan pyynnöstä;

2.4.7 Asiakkaan edellyttämää paperimäärää ylittävästä osasta, joka johtui työsuorituksen käynnistyksen yhteydessä toteutettavan Asiakkaan värien säätämisestä;

2.4.8 Asiakkaan lähtöaineistoon tekemistä muutoksista, jos painolaatat ovat jo valmiiksi painettuja.

2.5 Toimeksisaaja säilyttää valmiit tuotteet omassa varastossaan 5 työpäivän ajan, muut myöhemmin tarvittaessa suoritettavat varastoinnit Tilaaja maksaa voimassaolevan hinnaston mukaisesti: www.printbest.eu

2.6 Tuotteiden kuljetuskustannuksista vastaa Asiakas, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.

2.7 Kaikista muista aiheutuvista lisäkustannuksista, joita ei ole esitetty sopimuksessa, osapuolet sopivat kirjallisesti.

3. Tilaus ja määräajat

3.1 Työ suoritetaan Asiakkaan tilauksessa (erittelyssä) ja/tai Toimeksisaajan kirjallisessa tarjouksessa esittämien lähtötietojen perusteella.

3.2 Tilaus täytetään Asiakkaan tilauskirjeen tai Asiakkaan ja Toimeksisaajan välillä kirjallisesti tai muussa muodossa tehdyn kummankin osapuolen hyväksymän sopimuksen mukaisesti.

3.3 Tilaus katsotaan täytetyksi tuotteiden toimittamisesta Toimeksisaajan varastoon, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.

3.4 Tilauksen täyttämisen määräajat ovat voimassa siinä tapauksessa, jos Toimeksisaaja saa Asiakkaalta hyväksytyn lähtöaineiston viimeistään sovittuun aikaan mennessä.

3.5 Lähtöaineiston viivästyessä Toimeksisaaja ei ole velvollinen varmistamaan tilauksen täyttämistä sovittuun määräaikaan mennessä. Osapuolet sopivat uudesta määräajasta sen jälkeen, kun lähtöaineisto on tosiasiallisesti saapunut ja Asiakas on toimittanut vahvistuksensa.

3.6 Tekemällä tilauksen Asiakas hyväksyy automaattisesti myös nämä toimitusehdot, jotka ovat tilauksen erottamattomana osana.

3.7 Kaikki lisäsopimukset, jotka eroavat painotuotteen yleisistä toimitusehdoista, on vahvistettava kirjallisesti osapuolten toimesta ennen Tilauksen hyväksymistä.

3.8 Jos Asiakas pyytää ilmoittamaan tietyn työn toteutusajan ja ilmoittaa Toimeksisaajalle lähtöaineiston likimääräisen toimitusajan, Toimeksisaajan ilmoittama likimääräinen toteutusaika ei ole Toimeksisaajaa sitova. Kyseessä on juoksevan tilanteen mukaan ilmoittama mahdollinen toteutusaika, joka voi muuttua tilauksen tekemisen päivään mennessä.

3.9 Jos paperi on tilattu varastoon Asiakkaan tilauksesta ja tilausta vähennetään tai se peruutetaan Toimeksisaajasta riippumattomista syistä, Asiakas on velvollinen suorittaman paperin ja sen kuljetuksen hinnan.

4. Puutteellinen ja viallinen tuote

4.1 Ellei tuotteiden tarkasta lukumäärästä ole erikseen sovittu, todellinen painotuotteiden määrä saattaa erota tilausmäärästä +/-3 % verran.

4.2 Maksu sovitun ja tosiasiallisen painotuotteiden määrän erosta (hinnan korotus tai alennus) tapahtuu tarjousehdoissa esitetyn painohinnan mukaisesti.

4.3 Asiakkaalla on oikeus vaatia viallisista tuotteista hinnan alennusta, ellei Asiakas pysty vian vuoksi käyttämään tuotteita suunniteltuun tarkoitukseensa. Kaikki painotuotteet valmistetaan painoteollisuudessa sovellettavien ISO -standardien mukaisesti. Ellei tilaaja ole tilausta esitettäessä ilmaissut halunsa käyttää Color proofia eikä ole lähettänyt omia värivedoksiaan, tilaaja suostuu voimassa olevista standardeista johtuviin väriratkaisuihin. Myöhempiä reklamaatioita ei hyväksytä.

4.4 Toimeksisaajalla on säilyttävä oikeus korjata vikoja tai vaihtaa vialliset tuotteet sekä varmistaa niiden vastaavuus Asiakkaan alustaviin vaatimuksiin. Myöhempiä reklamaatioita ei oteta huomioon.

4.5 Asiakkaalla ei ole oikeutta viallisiin tuotteisiin liittyvään hinnanalennukseen tai tuotteista luopumiseen, jos

4.5.1 vika johtuu puutteellisesta (tai viallisesta) lähtöaineistosta tai Asiakkaan korjauksesta, jota voidaan tulkita toisin, tai viasta, joka jäi Asiakkaan hyväksymässä vedoksessa (mallissa) korjaamatta;

4.5.2 vika johtuu Asiakkaan toimesta Toimeksisaajalle tilauksen tekemisen yhteydessä esitetyistä epätarkoista tiedoista;

4.5.3 tuotteet on painettu Asiakkaan hyväksytyn lähtöaineiston mukaisesti;

4.5.3 Toimeksisaaja on tuotteiden laadun varmistamiseksi ehdottanut Asiakkaalle tuote-erittelyn muuttamista, mutta Asiakas ei suostunut mainittuihin ehdotuksiin ja on hyväksynyt tuotteiden valmistuksen alustavan tilauksen/alustavien tietojen mukaisesti. Tällöin Asiakas kantaa täyden vastuun tuotteiden laadusta eikä Toimeksisaaja ole velvollinen käsittelemään myöhempiä Toimeksisaajan ehdotusten sivuuttamisesta johtavia reklamaatioita;

4.5.4 on merkityksettömiä poikkeamia värivedoksesta tai paperinäytteistä, hyväksytystä näytteestä tai muusta vastaavasta. Paperi katsotaan näytteen mukaiseksi, jos siinä on sama paperiteollisuuden tyyppimerkintä kuin näytteessä. Koevedoksen puuttumisen yhteydessä Asiakas vastaa värien tasapainosta;

4.5.5 Asiakas esittää tuotteiden käyttötarkoitukseen liittyvät tiedot vasta tilauksen vahvistuksen ja työsuorituksen käynnistyksen jälkeen, mikä riistää Toimeksisaajalta mahdollisuuden tehdä tuotannossa Asiakkaan tuotteiden tarkoituksenmukaista käyttöä varmistavia muutoksia;

4.5.6 esitetään tuotteiden lukumäärään liittyvä vaatimus (toimitettujen tuotteiden, lavojen lukumäärä on pienempi yms.), vaikka Asiakas on vahvistanut allekirjoituksellaan läheteasiakirjat. Tavaramäärä on tarkastettava tavaran vastaanoton yhteydessä;

4.5.7 esitetään vahingoittuneisiin tuotteisiin liittyvä vaatimus, mutta Asiakas ei ole valokuvilla todistanut saapuneiden tuotteiden vikoja;

4.5.8 esitetään vahingoittuneisiin tuotteisiin liittyvä vaatimus, mutta tuotteista puuttuu alkuperäinen pakkaus.

4.6 Asiakkaan on kirjallisesti ilmoitettava Toimeksisaajalle tuotteiden puutteista. Vaatimustenvastaisuutta koskevaan ilmoitukseen on liitettävä niiden tarkka kuvaus ja vähintään 10 näytettä.

4.7 Asiakkaan on palautettava puutteelliset tuotteet Toimeksisaajalle. Palauttamiseen liittyvistä kuluista vastaa Toimeksisaaja, jos vaatimus on perusteltu ja Toimeksisaaja hyväksyy sen. Jos Tuotteiden Toimeksisaajalle palauttamisen yhteydessä selviää, ettei Tuotteiden puutteellisuus ole syntynyt Toimeksisaajan syystä, kaikista Tuotteiden palauttamiseen liittyvistä kuluista vastaa Asiakas.

5. Vahingon korvaaminen

5.1 Toimeksisaajan puutteellisiin (Toimeksisaajalle palautettujen) tuotteisiin liittyvä vastuu rajoittuu tämän sopimuksen mukaisiin korvauksiin tai sopimushinnan palauttamiseen.

5.2 Toimeksisaaja ei vastaa asiakkaalle välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten esimerkiksi saamatta jäänyt tuotto, taloudellisen toimintaan liittyvät häiriöt tai kolmannelle osapuolelle syntyvät vahingot.

6. Valitus

6.1 Asiakkaalla on oikeus valittaa Toimeksisaajan aiheuttamista vioista, jos:

6.1.1 tuotteiden valmistus viivästyy, 3 päivän kuluessa siitä, kun se tuli asiakkaan tietoon;

6.1.2 tuotteissa esiintyy puutteita, 7 päivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisen päivästä (tai siitä päivästä, jolloin Asiakkaan olisi sopimuksen mukaisesti otettavat tuotteet vastaan tai tarkastettava ne paikan päällä). Vialliset tuotteet on palautettava Toimeksisaajalle 14 päivän aikana. Vaatimustenvastaisuuden ilmoitus on esitettävä kirjallisesti ja siihen on liitettävä tarkka kuvaus sekä vähintään 10 viallisen tuotteen näytekappaletta.

6.2 Ellei Asiakas suostu hyväksymään tuotteita niiden puutteiden vuoksi, Tuotteet tulee tarkastaa kummankin osapuolen läsnä ollessa. Jos Asiakas kieltäytyy tarkastuksesta, hän luopuu samalla Toimeksisaajalle esitettävästä vaatimuksestaan eikä Toimeksisaaja ole velvollinen käsittelemään sitä myöhemmin eikä suostumaan Asiakkaan reklamaation ratkaisemiseen liittyviin vaatimuksiin.

6.3 Molemmalla puutteellisia tuotteita tarkastavalla ja niihin liittyviä sopimuksia tekevällä osapuolen edustajalla tulee olla siihen tarvittavat oikeudet. Jos sopimukset tehdään osapuolten edustajien välillä, joista toisella ei ole siihen asianmukaisia valtuuksia, valtuuksiaan ylittävällä osapuolen edustajalla ei ole jatkossa oikeutta vetäytyä tehdystä sopimuksesta.

6.4 Reklamaatioiden esittämistä varten annetun ajan jälkeen tai niiden esittämiseen liittyvien vaatimusten laiminlyönnin yhteydessä Toimeksisaaja ei ole velvollinen käsittelemään mainittuja reklamaatioita.

7. Ylivoimainen este 7.1 Lakko, työsulku, tulipalo tai muu Toimeksisaajasta tai alihankkijasta riippumaton ylivoimainen este vapauttaa Toimeksisaajan määräaikojen noudattamisesta.

7.2 Jos edellä mainittu tapahtuma vaikeuttaa teknisesti tai taloudellisesti sovitun työn suorittamista siten, että Asiakkaan, Toimeksisaajan tai molempien osapuolten alkuperäiset tilauksen täyttämiseen liittyvät edut jäävät olennaisella tavalla toteuttamatta tai tilauksen täyttäminen muuttuu toiselle osapuolelle jatkossa suhteettoman vaikeaksi, Toimeksisaajalla on oikeus irtisanoa tarjous tai sopimus kokonaan tai toteuttamatta jääneen määrän osalta. Tällöin Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia aiheutuneen vahingon korvaamista, lukuun ottamatta käyttöön annetun omaisuuden palauttamista.

7.3 Toimeksisaajan on ilmoitettava Asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä kohtuullisessa ajassa.

8. Maksuehdot

8.1 Ellei maksuajasta ole toisin sovittu, maksuaika on 14 päivää laskussa merkitystä päivämäärästä lukien.

8.2 Maksuehdoista sovitaan jokaisen Asiakkaan kanssa erikseen.

8.3 Jos Asiakkaan kanssa on sovittu Tuotteiden ennakkomaksusta eikä ennakkomaksua ole suoritettu sovittuun määräaikaan mennessä, Toimeksisaajalla on oikeus luovuttaa Tuotteet Asiakkaalle vasta sen jälkeen, kun lasku on maksettu täysimääräisesti.

8.4 Jos tuotteiden valmistus viivästyy Asiakkaan syystä, Toimeksisaajalla on oikeus esittää tuotteiden sopimuksenmukaisesta valmistumisen määräajasta lähtien osittaisia ennakkomaksulaskuja tosiasiallisesti suoritettujen kulujen mukaisesti.

8.5 Ellei Asiakas noudata maksun määräaikaa, Toimeksisaajalla on oikeus vaatia viivästyskorkoa 0,2 % päivässä määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle.

8.6 Jos Asiakas suhtautuu huolimattomasti tuotteista maksamiseen liittyviin velvoitteisiinsa

8.6.1 Toimeksisaajalla on oikeus jättää tuotteet tai lähtöaineisto omaan haltuunsa kunnes koko summa on maksettu;

8.6.2 Toimeksisaajalla on oikeus myydä tuotteet oman harkintansa mukaisesti toisesta maksumääräajan ylittäneestä kuukaudesta alkaen; Asiakkaan velka Toimeksisaajalle vähenee myynnistä saatujen tulojen verran.

8.7 Toimeksisaaja ilmoittaa Asiakkaalle tuotteiden jättämisestä haltuunsa tai niiden myymisestä.

9. Omistusoikeus ja vastuu

9.1 Toimeksisaaja ottaa Asiakkaan tilauksen vastaan edellyttäen, että Asiakkaalla on oikeus luovuttaa tilauksen täyttämistä varten tarvittava lähtöaineisto.

9.2 Toimeksisaajan tuotteiden valmistamiseksi hankkimat tai valmistamat työvälineet, tietokoneohjelmat tai muut apuaineistot ovat Toimeksisaajan omaisuutta.

9.3 Asiakkaan tilauksesta lopputuotteena valmistamat painolevyt ja muut Asiakkaan tilaamat materiaalit ovat Asiakkaan omaisuutta.

9.4 Asiakkaan toimesta Toimeksisaajalle tuotteiden valmistamiseksi luovutettavat materiaalit ovat Asiakkaan omaisuutta, jotka Toimeksisaaja palauttaa Asiakkaalle, jos palautusilmoitus on esitetty 3 kuukauden kuluessa tuotteiden valmistuksesta, lukuun ottamatta kohdassa 8.4 mainittuja tapauksia.

9.5 Asiakas vastaa tuotteista siitä hetkestä kun hän ottaa tuotteet vastaan. Tuotteiden omistusoikeus siirtyy asiakkaalle sen jälkeen, kun tuotteiden hinta on maksettu täysimääräisesti tuotteista esittämän laskun mukaisesti. Luovutushetki on hetki, jolloin Asiakas tai muu hänen valtuuttama henkilö ottaa tai olisi sopimuksen mukaisesti pitänyt ottamaan tuotteet vastaan.

9.6 Asiakkaan Toimeksisaajan käyttöön luovuttamat aineistot säilytetään Toimeksisaajan luona 3 kuukauden ajan tuotteiden valmistuksesta, elleivät osapuolet ole toisin sopineet, ja viedään pois Asiakkaan toimesta ja hänen laskuunsa.

9.7 Jos Toimeksisaajan haltuun luovutettujen aineistojen arvo on suuri, Asiakkaan on ennalta ilmoitettava siitä Toimeksisaajalle.

9.8 Toimeksisaaja ei vastaa Asiakkaan ja kolmansien osapuolten oikeussuhteista (tekijänoikeus, omistussuhteet yms.) eikä Asiakkaan lainsäädännöstä johtuvista velvoitteista.

9.9 Tavaran omistusoikeus kuuluu Toimeksisaajalle kunnes tavarasta maksettava rahamäärä on suoritettu täysimääräisesti.

10. Vakuutus Jos Asiakas haluaa vakuuttaa käyttöön luovutetut aineistot tai tuotteet, hänen on ilmoitettava siitä Toimeksisaajalle ja korvattava vakuutusmaksu.

11. Yleiset säännöt

11.1 Asiakkaan toimesta puhelimitse annetuista ohjeista ja muutoksista vastaa Asiakas.

11.2 Osapuolten toisilleen lähettämistä tiedonannoista vastaa lähettäjä.

11.3 Viron lainsäädännön (hyväksytty 12.2.1997) edellyttämän vapaakappaleita koskevan velvoitteen täyttämiseksi Toimeksisaaja ottaa tilattujen tuotteiden painatusmäärästä 8 (kahdeksan) vapaakappaletta ja lähettää ne lain määräämiin kirjastoihin Asiakkaan laskuun.

11.4 Jos Painotuotteen yleisehdot ovat ristiriidassa suhteessa konkreettisen tilauksen erikoisehtoihin, etusijaisena sovelletaan osapuolten välillä sovitut erikoisehdot.

12. Riidanratkaisu

12.1 Toimeksisaajan ja Asiakkaan väliset erimielisyydet ratkaistaan sopimalla tai voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, ellei erimielisyyksiä voida ratkaista sopimalla.

12.2 Osapuolten väliset erimielisyydet ratkaistaan neuvottelemalla. Jos neuvotteluteitse ei voida ratkaista erimielisyyksiä, ne ratkaistaan Harjun käräjäoikeudessa Viron lain perusteella.

Lähtöaineistolle esitettävät vaatimukset
Tiedostoja voi luovuttaa tiedontallennusvälineillä, lähettää sähköpostiosoitteeseen repro@printbest.ee tai ladata ftp- palvelimen yleiskäytettävään kansioon: ftp.printbest.ee Käyttäjätunnus: user Salasana: user Kanta-asiakkaita varten ftp:ssä on olemassa oma kansionsa ja salasanansa. Asianmukaisen henkilökohtaisen kansion luomiseksi pyydämme ottamaan yhteyttä myyntipäällikköömme tai lähettämään pyyntö osoitteeseen repro@printbest.ee

Otamme töitä vastaan vain CMYK- tai CMYK- ja spot-väreillä painovalmiina yhdistettyinä PDF -tiedostoina, jotka ovat valmistettu PostScript- tulostustiedostosta Adobe Acrobat Distiller 5 tai korkeimpien versioiden avulla, käyttämällä hyväksyttyjä asetuksia sekä ovat preflight -tarkastettuja. Ongelmien välttämiseksi suosittelemme käyttämään PDF- versiota 1.3 (PDF standardi PDF/X-1a:2001) Elleivät tiedostot ole lähetetty yhdistettynä PDF-tiedostona, Toimeksisaaja varaa oikeuden lisätä hintaan tiedostojen sopivaan formaattiin muuttamiseen liittyviä kuluja. Painotuotteen puhtaaksileikatun koon tulee sijaita PDF-sivun keskellä, ilman leikkausmerkintöjä tai vähintään 3 mm formaatin ulkopuolella sijaitsevilla leikkausmerkinnöillä. Lähetetyn tiedoston nimessä tulee olla työn nimi (kirjan yhteydessä otsikko ilman tekijän nimeä) ja sivun numeron/numerot. Jos syntyy tarve lähettää korjaussivu myöhemmin, siitä on heti ilmoitettava kirjapainolle. Uuden sivun tiedoston nimeen on lisättävä sana ”uusi”. Jos painolevyt ovat jo valmiina, korjauksista on suoritettava lisämaksu.