Trükifaili nõuded

Tehnilised nõuded trükifailidele

Failitüüp: PDF

PDF fail peab olema tehtud vastavalt standardile PDF/X:1a (2001) või uuem.

Köidetavate trükiste trükifailis peavad kõik leheküljed olema eraldi, lehekülgede õiges järjestuses ühe failina.

Kaanefail peab olema seljaga kokku monteeritud (ka sisekaaned on kaaned ja peavad olema seljaga kokku monteeritud). Sel juhul tuleb kindlasti arvestada raamatu õiget seljapaksust, mis tuleneb sisu lehtede arvust ja materjali paksusest.

Enne kaanefaili tegemist on soovitav küsida trükikoja reprost kaane joonist (kõvakaanelise raamatu puhul) või selja paksust (liimköite puhul).

Ka ilma kujunduseta (tühi) lehekülg on lehekülg ja peab olema trükifailis oma õiges kohas.

Kõik trükifailid peavad olema kujundatud mõõtkavas 1:1.

Kõikidel lehekülgedel peab olema lõikevaru (bleed) 3-5mm.

Kõik kirjatüübid peavad olema PDF faili kaasatud (embedditud) või teisendatud objektideks (curvitud).

Kõik tekstid, lehekülje numbrid ja muud kujunduselemendid, mis ei tohi mingil juhul järeltöötluse (stantsimine, lõikamine, voltimine köitmine jne) käigus kaotsi minna, peavad asetsema lehekülje servadest vähemalt 3 mm kaugusel.

Üldjuhul ei tohi PDF failides olla mingit trükitehnilist markeeringut – trüki kontrollskaalasid, värvide nimetusi, kokkutrüki märke (registration marks) ega lõikemärke (crop marks).

Lõikevaru piirkonnas (bleed) asuvad lõikemärgid (või perforatsioonijoont tähistavad märgid) ei tohi asuda puhtale trükiformaadile (TrimBox) lähemal kui 3 mm.

Alati tuleb eelistada vektorikujul tekste ja vältida tekstide teisendamist pildiks(piksliteks).

Tekst ja pildid peavad olema ühes failis.

Piltide tihedus (resolutsioon) võiks olla 300 dpi, kuid mitte vähem kui 120 dpi(pildifail).

Trükifaili värvilisus peab olema vastavalt tellimusele kas CMYKis või CMYKis koos trükisel kasutatavate Pantone värvidega.

Kui trükifail sisaldab RGB, Lab või Pantone värve, siis nende värvide automaatsel konverteerimisel trükikojas CMYK värviruumi võivad konverteeritud värvitoonid erineda algsetest värvitoonidest.

Pantone värvide kasutamisel tuleb kasutada konkreetset värvi numbrit.

Värvilistel taustadel olevatele mustadele kujunduselementidele ja tekstidele ( 100% K ) lisandub automaatne musta ületrükk ( black overprint ) olenemata sellest, kas see on failis lubatud või keelatud.

Mustadele pindadele, millel soovitakse vältida ületrükki (näiteks pildi või tausta läbikumamist seda katvast mustast kastist) tuleb 100% mustale värvile lisada 1% mingit muud värvi ning lülitada välja selle objekti ületrükk (overprint). Näiteks: 1%C/0%M/0%Y/100%K

Minimaalne joone paksus peab olema 0,05mm. Kõige peenemad jooned läbi ühe värvi.

Surutrüki korral peab kindlasti olema ära märgitud surumise suund.

UV kohtlaki, surutrüki ja fooliumi valmistamiseks vajame vektorgraafikas pdf-faili, kus trüki pind on kujutatud värviga K=100% (teisi värve mitte kasutada), tekst on kurvitud ja joonte paksus vähemalt 0,15 mm.

Fooliumtrükis kujunduselementide pealekandmise täpsususe kõikumine on 1mm.Sellega tuleb kujundamisel kindlasti arvestada.

Erilahenduse puhul saata makett.

Failide saatmine:

Failide saatmiseks on võimalik kasutada meie FTP-d ftp.printbest.ee (ligipääsuandmete saamiseks saata kiri repro@printbest.ee) või saata failid läbi online failiedastus teenuse (https://wetransfer.com/- kuni 2GB, https://transfer.pcloud.com/- kuni 5GB vms.)

Failide laadimisel FTP-sse anda kindlasti teada sellest oma müügiesindajale ning märkida ära ka täpne failide asukoht ja nimetus.

Iga trükise PDF faili nimi peab sisaldama selgelt arusaadavat töö nime ja liiki (näiteks minu_raamat_kaas.pdf), paranduslehekülgede puhul tuleb selgelt välja tuua lehekülje number (nt. minu_raamat_sisu_lk05_uus.pdf). Faili nimes kasutada eraldajaks sümbolit “alakriips” (underscore).

Kui failidele on rohkem kui 5 lehekülge parandusi, siis tuleb saata uus parandatud fail.

Failide kinnitamine trükiks:

Saadame kontrollfailid kontrollimiseks ja kinnitamiseks hiljemalt saatmise päevale järgnenud tööpäeva jooksul.

Kui pärast parandus lehekülgede lisamist on kontrolli saadetud kogu fail, siis eeldame, et klient kontrollib ja kinnitab uuesti kõik leheküljed.

Failide kasutamiseks trükis on vaja kliendipoolset trüki kinnitust, mis tuleb saata kirjalikult (e-mail) failidega tegelenud trükiettevalmistajale või oma müügiesindajale.

Värviprofiilid

PrintBest trükikoda kasutab trükkimisel järgnevaid profiile:

Kaetud paberi puhul on sobilik profiil:

ISOcoated_v2_300_eci- värviprotsent

Katmata paberi puhul:
PSOuncoated_v3_FOGRA52- värviprotsent

Vastutus tehnilistele nõuetele mittevastavuse korral:

Trükikojal on õigus tellija poolt esitatud tehnilistele nõudmistele mittevastav materjal tagasi lükata ja nõuda tehnilistele tingimustele vastava materjali esitamist.

Kõrge trükikvaliteedi tagamiseks on trükikojal õigus teha kliendi failides järgmisi vältimatuid trükitehnilisi muudatusi:

mustale värvile (100% K) ületrüki (overprint) lisamine;

erinevat värvi objektide piirjoonele ülekatte (trapping) lisamine;

maksimaalse summaarse värviprotsendi (total ink limit) vähendamine trükipaberile sobiva väärtuseni;

RGB ja Pantone toonide teisendamine CMYK värviruumi (va juhul, kui klient on tellinud Pantone lisavärvi).

Tellija soovil sisseviidud muudatused ja tehnilistele nõuetele mittevastava materjali tõttu tekkinud lisakulud kannab tellija.